RUNDVEELOKET

Staltypes

Algemeen

 

Melkvee

Ontwerp van melkveestallen (2017, DL&V)

In deze uitgebreide brochure worden eerst de grondbeginselen voor het ontwerp van een melkveestal behandeld: de maten van de koe, dierenwelzijn en omgevingsvereisten (luchtkwaliteit, luchtsnelheid, temperatuur, ventilatienormen, ...). In een volgend hoofdstuk worden diverse staltypes (vrije loopstallen, bindstallen) uitvoerig besproken. Vervolgens wordt voor alle voorzieningen stuk voor stuk in detail nagegaan wat de vereisten zijn voor een optimale situatie: voeder- en watervoorzieningen, bevloering, melkinfrastructuur, ventilatie.

Handboek Melkveehouderij: Bedrijfsgebouwen (2018, Wageningen University and Research)

In dit hoofdstuk van het Handboek Melkveehouderij gaat men dieper in op de technische eigenschappen van de gebruikte materialen in een melkveestal. Ook worden de technische kenmerken zoals vereiste afmetingen van ligboxenstallen, sleufsilo's, mestopslag, ... naast elkaar gezet. Ook de huisvesting van jongvee komt aan bod, alsook de verschillende vormen van ventilatie met bijhorende richtcijfers. Let er op dat sommige zaken in dit hoofdstuk afgestemd zijn op de Nederlandse wetgeving en dus niet geldig voor de Vlaamse of Belgische wetgeving!

De ingestrooide melkveestal (2006, DL&V)

In deze brochure worden eerst de eigenschappen van runderen, die als uitgangspunt voor een goed stalontwerp kunnen dienen, besproken. Daarna wordt het belang van een degelijk ontwerp aangetoond aan de hand van het verband tussen stalomgeving en diergezondheid. Een derde hoofdstuk behandelt de kenmerken van strostallen. Vervolgens worden de arbeidsbehoeften en kosten die aan de ingestrooide melkveestal verbonden zijn, besproken.

Moderne huisvesting van melkvee (2009, Wageningen University and Research, Animal Sciences Group)

In deze brochure wordt in samenhang gewerkt aan thema’s als energie en klimaat, biodiversiteit en dierenwelzijn. Het streven is onder andere te komen tot nieuwe huisvestingsconcepten die de biologische behoeften van de koe tot uitgangspunt nemen. Let er op dat sommige zaken afgestemd zijn op de Nederlandse wetgeving en dus niet geldig voor de Vlaamse of Belgische wetgeving!

Vleesvee

Huisvesting van vleesvee (2012, DL&V)

Deze uitgebreide brochure behandeld de huisvesting van vleesvee van a tot z: zoogkoeien met kalveren, fokkalveren, vleeskalveren en stieren. De specifieke vereisten per categorie bepalen hoe een ideale stal moet ontworpen zijn. Ook de voorzieningen van voeder en water komen aan bod, net zoals instrooien en uitmesten.