RUNDVEELOKET

Runderziekten

Algemeen

IBR en BVD: stand van zaken 2018 (presentatie DGZ november 2018, Stefaan Ribbens)
Stand van zaken in de bestrijdingsprogramma's van IBR en BVD: resultaten van de laatste jaren en vooruitblik op de volgende fasen van de bestrijdingsprogramma's? Overzicht van de evolutie in de verschillende statuten, plan van aanpak voor probleembedrijven en aandachtspunten om toekomstige besmetting te voorkomen. Info IBR / Info BVD

Bestrijdingsprogramma IBR (DGZ)
Het doel van het IBR-bestrijdingsprogramma is dat België IBR vrij wordt. De focus ligt voornamelijk op de doorgroei van bedrijven met een I2-statuut naar een IBR-vrij (I3-) statuut en het behoud van het IBR-vrije statuut. In deze fase worden ook  IBR-dragerstatuten toegekend aan runderen met een ongunstig serologisch onderzoek voor IBR gE antistoffen, met de bedoeling om  deze dieren af te zonderen en op termijn te verwijderen. Door middel van het uitvoeren van de volledige screenings op I2-beslagen, zullen zo alle IBR-dragers in kaart gebracht worden.

Bestrijdingsprogramma BVD (DGZ)
Op 1 januari 2015 ging het verplichte nationaal bestrijdingsprogramma tegen BVD van start op vraag van de rundveesector. Binnen dit programma moet elk pasgeboren kalf op het BVD-virus onderzocht worden. Het nemen van een staal via een BVD-oormerk is hierbij de aangewezen methode.

Neosporaprogramma (DGZ)
Neospora is een van de belangrijkste oorzaken van infectieuze abortus bij het rund. Uit cijfers van het aankoopprotocol, abortusprotocol en andere diagnostiek blijkt dat Neospora algemeen voorkomt in Vlaanderen en op sommige bedrijven voor ernstige reproductieproblemen kan zorgen. Om rundveehouders te begeleiden en te ondersteunen in de aanpak en preventie van Neospora op hun bedrijf biedt DGZ het vrijwillige Neospora monitoringsprogramma aan.

Bestrijding van brucellose/leucose (DGZ)
Vandaag is België officieel vrij van brucellose en leucose. Het huidige bestrijdingsprogramma maakt deel uit van het vernieuwde Sanitair Beleid dat van kracht is sinds de winter 2009-2010. Aankooponderzoek van vrouwelijke runderen en fokstieren vanaf 12 maanden en afkomstig uit of geboren in een risicoland blijft verplicht. Voor meststieren blijft de leeftijdsgrens van 30 maanden eveneens van toepassing . Hetzelfde geldt voor de invoer van dieren die afkomstig zijn uit derde landen (niet EU-land).

Abortusprotocol rundvee (DGZ)
Binnen het nieuw Sanitair Beleid moet een veehouder iedere abortus bij runderen, schapen of geiten laten onderzoeken. Op deze manier wil men de brucellosevrije status van België blijven monitoren en vrijwaren. Daarnaast kan men met behulp van het Abortusprotocol de sanitaire situatie van andere en opkomende dierziekten van kortbij opvolgen.

Melkvee

Programma paratuberculose voor melkveehouders (DGZ)
Een met paratuberculose besmet dier produceert ongeveer 5 kg melk per dag minder. Voor een bedrijf met 50 melkkoeien betekent dit een inkomensverlies van ongeveer 6000 euro per jaar. Daarnaast leidt paratuberculose ook tot een vervroegde afvoer van de dieren en een lagere slachtwaarde. Er bestaat geen behandeling voor paratuberculose. De enige manier om paratuberculose te bestrijden is voorkomen dat jonge dieren besmet worden. Het vrijwillige programma paratuberculosebestrijding is erop gericht melkveehouders hierbij te ondersteunen.

Vleesvee