RUNDVEELOKET

ILVO Living Lab Veehouderij

Het concept ‘Living Lab’ is ontstaan in Europa als een instrument om praktijkgerichte innovatie in verschillende sectoren te bevorderen door de stakeholders en de wetenschappelijke experts vlot te laten samenwerken. ILVO nam de aanpak op in zijn toekomstvisie ‘naar 2020 en verder’ (2017). Op 4 domeinen zijn binnen ILVO al Living Labs actief of in opstart: de Food Pilot (innovatie in de voeding), het ILVO Living Lab veehouderij (pluimvee, rundvee en varkens), en Living Labs Precisielandbouw en Agro-ecologie en Biologische landbouw.

Het ‘ILVO Living Lab Veehouderij’ wil de innovatie en valorisatie van onderzoek versnellen en bereikbaar maken voor alle actoren. Niet alleen de veehouders maar ook alle mogelijk toeleveranciers en verwerkers kunnen via kennisuitwisseling en experimenten – al dan niet in de gebouwen van de betrokken onderzoekscentra – hun ideeën en verbeterpunten uitwerken.

Rundveeloket | Varkensloket | Pluimveeloket

Het ILVO Living Lab Veehouderij steunt op drie loketten: het Rundveeloket, het Pluimveeloket en het Varkensloket.

Bekijk de folder met wat de loketten voor u kunnen betekenen.

De drie loketten werken analoog en hun werking overstijgt die van ILVO. De kerntaken van de loketten zijn drieledig:

  1. Onderzoeks- en praktijkkennis verspreiden
  2. Vragen beantwoorden op basis van wetenschappelijke literatuurstudies en praktijkkennis
  3. Noden uit de praktijk capteren en waar nodig omzetten in extra onderzoek

Het ILVO Living Lab Veehouderij met zijn drie loketten vormt een platform voor samenwerking en wisselwerking tussen de actoren in de sector en maken dit platform zichtbaar. Er is veel kennis aanwezig in de verschillende onderzoeks- en praktijkinstellingen en ze beschikken samen over moderne (proef)stalinfrastructuur. Daarnaast is ook veel stielkennis aanwezig bij veehouders en andere actoren in de sector. Combinatie van kennis en infrastructuur levert op bijzondere wijze via co-creatie nieuwe kennis op maat van bedrijf of sector. Dit is het meest typische voor het ILVO Living Lab Veehouderij. Na verkenning van nieuwe opportuniteiten via de loketten wordt gefocust op het ontwikkelen van oplossingen door samenwerking (co-creëren), op het testen en verfijnen van concepten in ‘echte’ praktijkomstandigheden (experimenteren) en op effectieve implementatie en opvolging in de praktijk (evalueren).

Aanbod

ILVO: Dienstverlening Rundvee

Inagro: Diensten en Producten

Hooibeekhoeve: Praktijkonderzoek Melkvee