RUNDVEELOKET

Tools

Algemeen

JongveeTool (VLAIO-project JongLeven, 2021)
Deze gratis applicatie brengt je jongvee-opfok beter in beeld. Door het registreren van gewicht of borstomtrek van het jongvee kan je de groeisnelheid van de verschillende leeftijdsgroepen beter opvolgen en evalueren. De JongveeTool schat met geactualiseerde formules op een betrouwbare manier het gewicht. De gerealiseerde groei vergelijk je met de optimale streefwaardes en zo krijg je een beter beeld op de prestaties van de vaarzen. De grafieken tonen je direct wanneer je de streefcijfers haalt. De Jongveetool brengt zo problemen in het groeitraject ook veel sneller aan het licht, waardoor je tijdig kan ingrijpen en alsnog de beoogde doelen behalen.

Rekenmodule jongveeplaatsen (Rundveeloket - Agri-Construct, 2021)
Via deze rekenmodule kan u voor uw bedrijf het benodigd aantal jongveeplaatsen berekenen.

Rekenmodule natuurlijke ventilatie (Rundveeloket - Agri-construct, 2021)
Via deze eenvoudige rekenmodule kan u nagaan hoeveel luchtdoorlaat er moet voorzien worden in functie van het aantal dieren in de stal. Er zijn echter heel wat andere factoren die de ventilatie in de stal bepalen.

Rekenmodule mechanische ventilatie (Rundveeloket - Agri-Construct, 2021)
Via deze eenvoudige rekenmodule kan u de ventilatiebehoefte en luchtdoorlaat berekenen bij mechanische ventilatie in functie van het aantal dieren in de stal. Er zijn echter heel wat andere factoren die de ventilatie in de stal bepalen.

Melkvee

ILVO Rantsoentool Melkvee 2.0 (ILVO, 2023)
Op veelvuldige vraag uit de sector ontwikkelde ILVO een rekentool waarmee het rantsoen voor lacterende melkkoeien kan berekend worden. Met dank aan CVB (Centraal Veevoeder Bureau) bevat de tool ook een uitgebreide lijst voedermiddelen met gemiddelde voederwaarden om rantsoenen te simuleren zonder eigen analyse. De ILVO Rantsoentool Melkvee is een excel-programma dat gratis kan gedownload worden vanop de website van het Rundveeloket.

ILVO Rantsoentool Jongvee 1.0 (ILVO, 2023)
In het project JongLeven werden de groeicurves en behoeftenormen voor jongvee geactualiseerd. OP basis hiervan werd ook een Rantsoentool ontwikkeld die rekeneing houdt met deze actuele gegeven. Met dank aan CVB (Centraal Veevoeder Bureau) bevat de tool ook een uitgebreide lijst voedermiddelen met gemiddelde voederwaarden om rantsoenen te simuleren zonder eigen analyse. De ILVO Rantsoentool Jongvee is een excel-programma dat gratis kan gedownload worden vanop de website van het Rundveeloket. De Rantsoentool Jongvee is gelijkaardig aan de Rantsoentool Melkvee en de handleidingen kunnen in grote mate ook hiervoor gebruikt worden.

Simulatietool - Insemineer met het juiste rietje! (ILVO, Boerenbond - 2022)
Deze tool heeft tot doel de melkveehouders te ondersteunen bij het maken van hun inseminatiestrategie op het bedrijf. Er wordt op een eenvoudige wijze aangetoond wat de meeropbrengst kan zijn als een melkveehouder gebruik maakt van gesekst sperma en gebruikskruisingen. Daarnaast kan de melkveehouder via 3 scenario's zelf de optimale situatie voor zijn bedrijf bekijken en bepalen.

Simulatietool - Wanneer is mijn koe niet meer rendabel? (ILVO, Boerenbond - 2023)
Deze tool wil de melkveehouder ondersteunen bij beslissingen omtrent zijn vervangingsstrategie. Er wordt op een gemakkelijke wijze berekend hoeveel een (reforme) koe nog minimaal moet produceren om uit de kosten te geraken. Daarbij wordt telkens gerekend naar 2 mogelijke situaties die kunnen voorkomen op het melkveebedrijf. De (reforme) koe kan vergeleken worden met een aankomende vaars die klaarstaat, of er kan berekend worden hoeveel liter melk de koe nog minimaal moet produceren om kostendekkend te zijn.

Simulatietool - Voederwinsttool (ILVO, Boerenbond - 2023)
Binnen deze tool kan een melkveehouder ondersteuning en inspiratie vinden wat betreft de samenstelling van zijn rantsoenen. Op basis van de huidige samenstelling van het rantsoen en de bijhorende productie- en marktprijzen voor voeders en melk krijgt hij suggesties aangereikt om de voerwinst op zijn bedrijf te verhogen. Is het bij de huidige prijzen bijvoorbeeld voordeliger om de productie op te drijven voor meer voerwinst? Of kan een aanbod voor een goedkoop voermiddel effectief wat extra winst in de marge opleveren? Via de voerwinsttool kan een eerste inschatting gemaakt worden die helpt om te evalueren wat haalbaar is op het melkveebedrijf. Vanuit deze eerste evaluatie kan samen met de voeradviseur op zoek te gaan naar de optimale voerwinst op uw bedrijf.

Praktijktool - Selectief droogzetten (M-team UGent)
Selectief droogzetten bestaat erin enkel de geïnfecteerde koeien met langwerkende antibiotica droog te zetten; de niet-geïnfecteerde dieren worden niet met antibiotica behandeld maar dienen (extra) beschermd te worden tegen nieuwe uierinfecties via optimalisatie van het droogstandsmanagement (huisvesting, voeding, vaccinatie…) en het inbrengen van een inwendige speenafsluiter. Op goed geleide melkveebedrijven waar een lage infectiedruk heerst is selectief droogzetten een optie.

Het M-team UGent ontwikkelde een educatieve module waarmee u kan nagaan in hoeverre uw bedrijf in aanmerking komt om koeien selectief droog te zetten. Daarnaast kan per individuele koe op basis van de MPR-gegevens ingeschat worden hoe groot de kans is dat ze op het einde van de lactatie geïnfecteerd is met een schadelijke mastitisverwekker. Deze informatie helpt om in overleg met de bedrijfsbegeleidende dierenarts de juiste droogzetbeslissing te nemen.

Economische Simulatie-tools Melkveehouderij (Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht)
Voor melkveehouders en hun adviseurs stelt de faculteit Diergeneeskunde (Universiteit Utrect) diverse rekenmodellen ter beschikking. Deze rekenmodellen ondersteunen de bedrijfsvoering op het gebied van diergezondheid en vruchtbaarheid. De rekenmodellen geven voor een (Nederlands) melkveebedrijf onder andere inzicht in (onzichtbare) kosten, en het economisch effect van diergezondheidsmaatregelen en investeringen. Alle rekenmodellen zijn ontwikkeld in Microsoft Excel en kunnen via onderstaande links gedownload worden. Updates worden ook op deze website gepubliceerd.

Routeplanner Melkvee (2018, ILVO, Inagro, Boerenbond, Provincie Antwerpen, Dept. LV)
De tool 'Routeplanner Melkvee' geeft je een zicht op de keuzes voor de melkveetak op je bedrijf die leiden tot optimale economische bedrijfsprestaties. Is het voor jou interessant om uit te breiden of net niet? Is grond pachten vanuit economisch oogpunt interessant? Hoe hoog mag de pachtprijs zijn? Is het aankopen van maïs een optie, en tegen welke prijs? En wat met de externe opfok van jongvee? Routeplanner Melkvee geeft je een antwoord op deze en andere vragen.

Praktijktool SMART Melken: Via het rantsoen de milieu-impact van je bedrijf verlagen?
Vind met deze tool een strategie om de milieu-impact van je bedrijf te verlagen! ILVO en Innovatiesteunpunt sloegen in het project SMART Melken de handen in elkaar op zoek naar een strategie op basis van verschillende rantsoenen en additieven om de milieu-impact te verlagen. Uiteraard was er oog voor het economisch plaatje: extra kosten en invloed op melkproductie worden meegeteld. Met deze handige tool vind je snel een strategie die bij jouw bedrijf past.

Vleesvee

ILVO Rantsoentool Vleesvee 1.0 (ILVO, 2021)
Op veelvuldige vraag uit de sector ontwikkelde ILVO een rekentool waarmee het rantsoen voor verschillende categorieën vleesvee kan berekend worden. Met dank aan CVB (Centraal Veevoeder Bureau) bevat de tool ook een uitgebreide lijst voedermiddelen met gemiddelde voederwaarde om rantsoenen te simuleren zonder eigen analyse. De ILVO Rantsoentool Melkvee is een excel-programma dat gratis kan gedownload worden vanop de website van het Rundveeloket.

Rantsoenberekening Belgisch Witblauw (Dept. LV, 2016)
Op een vleesveebedrijf gaat heel wat aandacht naar de voeding van de dieren. Een maximale groei en prestaties zijn belangrijk, net als gezond en smakelijk vlees naar de wensen van de consument. Voor een rendabele bedrijfsvoering is het belangrijk de voederkosten waar mogelijk te drukken zonder in te boeten op productiviteit. De voederkosten maken immers een belangrijk deel uit van de totale kosten op een vleesveebedrijf. Bovendien varieert het aanbod en de prijs van diverse voedermiddelen sterk. Om de vleesveehouder te ondersteunen bij het samenstellen van de rantsoenen biedt het Departement Landbouw en Visserij diverse zaken aan: