RUNDVEELOKET

Algemeen

Tabellenboek 2016: Voedernormen Rundvee, Schapen, Geiten (Centraal Veevoeder Bureau, november 2016)
Voedernormen Rundvee, Schapen, Geiten en voederwaarden voedermiddelen voor Herkauwers. Formules voor de berekening van de behoefte aan energie en eiwit voor melkgevende en niet melkgevende geiten. Behoefte aan mineralen, vitaminen en sporenelementen. Uitgebreide lijst van voedermiddelen met alle relevante parameters: droge stof, VEM, DVE, VEVI, SW, VW, FOS, ZET, SUI, N, P, K, Ca, ...

Schudbox-onderzoek toont aan: Op de norm voeren is efficiënt (Vakblad Geitenhouderij, juni 2019)
Het is zo klaar als een klontje: een hogere drogestofopname geeft een hogere melkproductie. Maar welke factoren zijn van invloed op de drogestofopname van geiten? Uit een onderzoek van HAS-student Daniëlle Loonen bij Theeuwes Mengvoeders blijkt dat er een hele trits elementen is die allemaal effect sorteren op de drogestofopname.

Hoe 100% biologisch voeren? (Louis Bolk Instituut, augustus 2006)
Voor deze studie zijn zes biologische melkgeitenbedrijven bezocht in Nederland en België, die in ervaring hebben met 100% biologische voeding van melkgeiten. Tijdens het bezoek werden de bedrijven gevraagd naar hun resultaten en ervaringen met deze voederstrategie. De huidige voedingstoestand en de geiten werden de bedrijven geanalyseerd.

Sturende factoren voor verhoging van vet- en eiwit gehalten in biologische geitenmelk (Louis Bolk Instituut, juni 2009)
Het vetgehalte in biologische geitenmelk ligt significant lager dan in de gangbare geitenmelk. Het verschil in eiwitgehalte tussen de biologische en gangbare geitenhouderij is minimaal. Na statistische vergelijking blijkt dat het vetgehalte in de biologische geitenmelk meer fluctuatie vertoont ten opzichte van eiwit. Door te kijken naar de aspecten voeding en genetica wordt getracht mogelijkheden te bieden ter verhoging van de vet- en eiwitgehalten in de melk.

Het gevaar van giftige planten voor kleine herkauwers (GD Diergezondheid)
Jaarlijks worden er enkele kleine herkauwers voor pathologisch onderzoek bij de GD aangeboden, waarbij opname van giftige planten wordt aangetoond of vermoed. Ook dierenartsen krijgen regelmatig de vraag wat te doen na de opname van giftige planten. Meestal gaat het om dieren die zijn uitgebroken of om dieren die (onbewust) giftig snoeiafval als voer hebben gekregen. De gevolgen zijn meestal dodelijk.

Biest en opfok

Invloed van biestsoort op immuniteit en ontwikkeling van geitenlammeren (Louis Bolk Instituut, 2007)
Geitenlammeren zijn voor hun weerstand afhankelijk van antistoffen uit de biest. Voor een optimale afweer is biest van de eigen moeder het best. Er kunnen met de beist echter ook ziektes als Caprine Artritis Encefalitis (CAE), Caseous Lymphadenitis (CL) en paratuberculose van moeder op lam worden overgedragen. Koe- of kunstbiest zou daarom een alternatief kunnen zijn.

Geitenbiest of kunstbiest voor lammeren? (Vakblad Geitenhouderij, augustus 2018)
Veel bedrijven maken gebruik van koeienbiest of kunstbiest voor hun lammeren, terwijl biest van eigen geiten ook gebruikt kan worden, mits de geiten droog hebben gestaan en het bedrijf ziektevrij is (CAE en CL). Wat zijn nu de verschillen tussen geitenbiest van eigen bedrijf of kunstbiest? Dit verschil is onderzocht door Ashley van Eijk, studente aan de HAS Den Bosch.

Krachtvoer & Bijproducten

Wortel- en knolgewassen als alternatief voor bietenpulp (Louis Bolk Instituut, april 2007)
Bietenpulp is een belangrijke component in het rantsoen van geiten, met name in de tweede helft van de lactatie. Biologische bietenpulp is echter niet meer beschikbaar, terwijl in de nabije toekomst 100% biologisch gevoerd moet worden om aan de certificering te blijven voldoen. Gevolg is dat de geitenhouder op zoek moet naar een biologisch geteeld alternatief voor bietenpulp. In dit project zijn scenario’s voor biologische teelt- en voedingssystemen opgesteld van goede alternatieven voor bietenpulp.

Ruwvoer en weidegang

Weidegang van geiten (WUR en Louis Bolk Instituut, december 2011)
Weidegang is belangrijk voor het welzijn van geiten. Daarmee is het een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering en bovendien onderscheidend voor de biologische geitenhouderij. Helaas levert weidegang bij geiten ook een aantal knelpunten op zoals: het risico op een maagdarmwormenbesmetting, ruimtegebrek op huiskavel, opname en benutting van vers gras, arbeid en het weiden in productiegroepen. In het onderzoek van het project BIOGEIT is in de afgelopen jaren veel aandacht geweest voor deze knelpunten. In dit bioKennisbericht de stand van zaken.

Weidegang in de biologische melkgeitenhouderij (Louis Bolk Instituut, februari 2009)
Weidegang is een belangrijk middel in de biologisch melkgeitenhouderij om zich te onderscheiden van gangbare productie en vanaf 2010 verplicht voor alle biologische melkgeitenhouders. Het weiden met geiten blijkt in de praktijk moeilijk vanwege met name arbeid, droge stof opname en maagdarmwormen. In Frankrijk is veel onderzoek gedaan naar weidegang met melkgeiten. Dit onderzoek is gedaan om informatie te winnen rondom weidegang in Nederland en dit te kunnen vergelijken met Franse literatuur.

Weidegang: heel mooi maar erg moeilijk (Geitenhouderij, juni 2018)
Geiten in de wei is een mooi gezicht. Er is een verschil tussen het bieden van een uitloop en het werkelijk laten weiden van geiten. Dat laatste blijkt nog niet zo eenvoudig, vertellen geitenhouders en ervaringsdeskundigen Sander Koster en Willem Dam.

Het graasgedrag van de Nederlandse landgeit (Louis Bolk Instituut, december 2007)
Weidegang of het grazen door geiten op een biologisch bedrijf is niet altijd even gemakkelijk gebleken. Uit een eerder onderzoek van het Louis Bolk is al naar voren gekomen dat bij het al dan niet laten slagen van het grazen diverse factoren een rol spelen. Zoals de bedrijfsstructuur, de teelt, het graslandmanagement, de gezondheidszorg en ook het gedrag van de geit is hierbij belangrijk.

Voederbomen in de landbouw (Louis Bolk Instituut, 2014)
Bomen kunnen rendabel worden op een modern landbouwbedrijf door te zoeken naar (nieuwe) combinaties van functies. Zo is energiewinning uit houtsnippers op normale landbouwgrond in Nederland nu niet rendabel. Door houtige gewassen te selecteren die bijvoorbeeld ook als diervoeder kunnen worden gebruikt biedt het planten van voederbomen veel perspectief. Door de bomen zo op het perceel te combineren met landbouwgewassen dat ze aanvullend op elkaar zijn, het zogenaamde agroforestry, kunnen ze gezamenlijk meer produceren dan de individuele monoculturen.

Mineralen en sporenelementen

Handleiding Mineralenvoorziening Rundvee, Schapen, Geiten (2005, CVB)
Deze publicatie voorziet informatie en adviezen over de aanpak van bedrijfsproblemen met betrekking tot productie en ziekten van vee waarbij een mineralentekort of -overmaat als oorzaak wordt vermoed.

Mineralenvoorziening van geiten (Louis Bolk Instituut, juli 2010)
De afgelopen jaren zijn van verschillende groepen geiten bloedmonsters genomen voor bepaling van mineralen, spoorelementen en vitaminen. Ze zijn, waar mogelijk, vergeleken met bestaande referentiewaarden in Nederland en buitenlandse literatuur. Voor die bepalingen waarvoor referentiewaarde beschikbaar is, worden streefwaarden voorgesteld op basis van de bepalingen. Omdat in de voeding waarden soms afgeleid zijn van die voor rundvee en of die voor schapen, is tevens een overzicht gegeven van mineralen, spoorelementen en vitaminen in bloed en melk van runderen en schapen.

Mineralenbolus geiten alleen bij tekorten (WUR & Louis Bolk Instituut, V-focus, augustus 2010)
Op biologische geitenbedrijven zijn er soms twijfels over de mineralenvoorziening van de geiten. Afwijkende vacht, kromme pootjes en een slechte vruchtbaarheid zouden aanwijzingen kunnen zijn voor tekorten aan mineralen. In de stalperiode 2008/2009 is nagegaan of de bloedwaarden bij de geiten en hun lammeren beïnvloed werden door het toedienen van een mineralenbolus. Bij een ruime dekking van de theoretische behoeftenorm met het rantsoen mag van het toedienen van een bolus alleen effect verwacht worden op de bloedwaarden als de norm en/of de referentiewaarden niet goed gekozen zijn.

Artikels specifieke mineralen, sporenelementen en vitamines:

Video's

Jacobskruiskruid en andere giftige planten (Dept LV)