RUNDVEELOKET

Energie

Algemeen

Kleinschalige vergisting: Mogelijkheden en kansen voor de landbouw (VLAIO Project 'Pocket Power, 2020)
Kleinschalige vergisting of pocketvergisting is een technologie waarmee bedrijfseigen biomassastromen worden vergist op het landbouwbedrijf. Bij het vergisten wordt organisch materiaal (bvb runderdrijfmest) omgezet tot biogas. Het biogas wordt als hernieuwbare energiebron gebruikt in een warmtekrachtkoppelingsinstallatie of WKK. Om landbouwers optimaal te informeren werd deze brochure over kleinschalige vergisting uitgewerkt. De brochure bestaat uit verschillende modules, waarin telkens een ander aspect van deze technologie wordt belicht. 

Elektriciteit slim gebruiken op het ritme van de zon (2018, Innovatiesteunpunt)
De productie van zonne-energie is variabel en niet stuurbaar. Wanneer het omvormervermogen van je PV-installatie meer dan 10 kVA bedraagt, heeft je bedrijf geen recht op een terugdraaiende teller. Je moet de elektriciteit van de PV-installatie verkopen op momenten dat er een overproductie van hernieuwbare energie is. Door op je bedrijf elektrische processen flexibel in te zetten en energieoverschotten op te slaan, kan je meer geld verdienen met je zonnepanelen!

Windmolens op een landbouwbedrijf: rendabel of niet? (Dept L&V, 2023)
Op 7 juli 2022 gaf Pieter Vercruysse (Inagro) een sessie over het plaatsen van windmolens op een landbouwbedrijf. De presentatie was een co-productie met Laurens Vandelannoote (Boerenbond) in het kader van Enerpedia.

Energiewinst in Limburg (2015, Innovatiesteunpunt & Provincie Limburg)
Het uitvoeren van een energiescan op 27 Limburgse melk- en varkensbedrijven leverde heel wat informatie op over het energieverbruik. Aan de hand van de resultaten werd de haalbaarheid nagegaan van enkele energiebesparende technieken en dit leverde een interessante brochure die als inspiratiedocument kan dienen voor alle melk- en varkenshouders.

Energieke landbouw: Watt brengt het op?! (2014, DL&V)
Deze brochure focust op het energieverbruik in de land- en tuinbouw. Diverse technologieën en technieken om energie te besparen zowel als energie te produceren komen aan bod: isolatie, ventilatie, soorten lampen, zonneboilers, zonnepanelen, kleinschalige vergisting, kleinschalige houtverbranding, windenergie, warmterecuperatie, voerkoeler, warmtepomp, ...

Melkvee

Conclusies van studies bij Danone-melkveebedrijven (2018, Innovatiesteunpunt)
Het Innovatiesteunpunt bracht de mogelijkheden voor energiebesparing en eigen duurzame energieproductie van 32 Danone-melkveebedrijven in kaart. Het vertrekpunt van deze gratis scan was een doorgedreven bedrijfsbezoek, waarna de deelnemende melkveehouder een persoonlijke analyse van zijn energie- en CO2-management ontving. Dit vormde de basis voor het advies over de toepassing van energie-efficiënte maatregelen.

Brochure SAVE Melkvee: Slim Aansturen Van Elektriciteit (2018, SAVE)
Met deze brochure wil het SAVE-consortium illustreren hoe melkveebedrijven de elektrische energie die ze zelf produceren maximaal kunnen inzetten op het eigen bedrijf. Vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar afstemmen, kan door in te spelen op flexibele lasten en door energieoverschotten op te slaan.

Verdienen met de zon: het warm water heruitgevonden (2018, Innovatiesteunpunt)
De meeste melkveebedrijven maken het warme water voor de reiniging van de melkinstallatie en de koeltank aan door middel van een elektrische boiler. Wegens het goedkopere nachttarief gebeurt dat meestal ‘s nachts. Bedrijven met zonnepanelen (zonder terugdraaiende teller), kunnen geld besparen door hun warm water overdag aan te maken. Om de invloed van ‘demand side management’ op de productie van warm water door een elektrische boiler na te gaan werden enkele scenario’s gesimuleerd voor een melkveebedrijf met 120 melkkoeien en een jaarlijkse melkproductie van 1 miljoen liter.

Zwerfstromen in de melkveehouderij (2018, ILVO)

Koeien die zich schichtig gedragen, zonder aanwijsbare oorzaak, kunnen last hebben van zwerfstromen (elektrische lekken) in de stal. Voor het eerst is er een officieel meetprotocol ontwikkeld om deze onzichtbare stressfactor op te sporen en vervolgens te kunnen elimineren.

Melksystemen en melkrobots: Inzicht in energiegebruik (maart 2012, Agentschap Nl, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie)
In dit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse overheid, wordt het energieverbruik van alle courante melksystemen in kaart gebracht en onderling vergeleken. Daarna worden alle mogelijkheden tot het besparen van energie uitvoerig besproken. Tot slot worden conclusies getrokken voor individuele bedrijven en de hele sector. 

Vleesvee