RUNDVEELOKET

Drinkwater

Algemeen

 

Melkvee

Drinkwatervoorziening melkvee (2012, Nieuwsbrief BAM Inagro)

Water is het belangrijkste voedingselement van melkvee. Een melkkoe kan tussen 70 en 180 liter water nodig hebben per dag. Er moet dus zeker steeds voldoende water van goede kwaliteit beschikbaar en bereikbaar zijn om de melkproductie optimaal te houden.

Duurzaam watergebruik op melkveebedrijven (2018, Interactief Waterbeheer)

Deze brochure brengt de verschillende waterstromen op een melkveebedrijf in kaart en behandelt de omschakeling naar alternatieve waterbronnen, het uitvoeren van waterbesparende maatregelen en het opvolgen van een waterzuiveringssysteem met oog op het voldoen aan de lozingsnormen of hergebruik van het effluent.

Vleesvee