RUNDVEELOKET

Vruchtwisseling

Vruchtwisseling: Kennis uit de praktijk

Video: Inleiding over vruchtwisseling en de voordelen hiervan voor bodem en teelten.

In deze workshop vertelt Gert Van De Ven (LCV) wat vruchtwisseling of teeltrotatie precies is en wat hiervan de voordelen zijn. Hij bespreekt enkele concrete voorbeelden van dit systeem vanuit de ervaring op de Hooibeekhoeve. Een verlaagde onkruiddruk en opbouw van organische stof in de bodem zijn enkele belangrijke pluspunten van vruchtwisseling. Ook het probleem van te hoge nitraatresidu’s kunnen met vruchtwisseling vermeden worden.

Hennep als onderdeel van de vruchtwisseling

Video: Past hennep in een rotatiesysteem? Wat zijn de voordelen en wat is de praktijkervaring?

In Vlaanderen bevatten zijn heel wat bodems rijk aan fosfor. Om overmatige uitspoeling naar het oppervlaktewater te vermijden kunnen gewassen geteeld worden om het fosfor te capteren en vast te leggen in de plant. Afvoeren van de plant betekent dan dus een afvoer van fosfor van het perceel. In deze video bespreekt An Schellekens (LCV) de mogelijkheden van hennepteelt in Vlaanderen. Hennep is uitermate geschikt om fosfor uit te mijnen door een diep wortelstel, droogteresistentie en goede jeugdgroei. Daarnaast levert het natuurlijke vezels die een groeiende afzetmarkt kennen.

Graan als onderdeel van de vruchtwisseling

Video: Past graan in een rotatiesysteem? Wat zijn de voordelen en wat is de praktijkervaring?

In deze video overloopt Gert Van De Ven (LCV) de verschillende voordelen van graan in een teeltrotatie. De bodem blijft begroeid, graan wordt vroeg geoogst, het koolstofgehalte in de bodem kan opgebouwd worden, … Het graan hoeft ook niet als droge korrel geoogst te worden. Het kan ook gemaaid worden in het voorjaar en als GPS (gehele plant silage) ingekuild en gevoederd worden aan het rundvee. Nadien kan het graan verder ontwikkelen tot een volwaardig graangewas voor een nieuwe GPS-snede of zelfs een oogst van droge korrel.

Meer informatie of vragen?

Antwoorden op eerder gestelde vragen

Klik op de vragen om de antwoorden te lezen.

Graan valoriseren op een melkveebedrijf kan op verschillende manieren. Één daarvan is het hakselen en inkuilen van de volledige plant (gehele plant silage- GPS) op het moment dat de korrel deegrijp is.

Om meer opbrengst te bekomen wordt momenteel onderzoek gedaan naar het uitvoeren van een maaisnede in het voorjaar (half april), welke ingekuild wordt en waarna het graan opnieuw bemest wordt. Het graan schiet vervolgens door en ontwikkelt zich tot een volwaardig gewas dat ofwel als GPS kan geoogst worden in een deegrijp stadium ofwel kan geoogst worden als droog graan.

De proef werd uitgevoerd met hybridegerst en triticale. De hybridegerst groeide na maaien heel vlot verder. Een week na maaien was er amper te zien dat de hybridegerst gemaaid was. Het gewas ontwikkelde zich vlot verder. Bij de oogst was er geen verschil meer te zien met een niet-gemaaid perceel hybridegerst.

De hergroei van triticale ging iets minder vlot, het gewas bleef langere tijd ijler. Hij blijft ook korter dan bij de klassieke teelt maar het is haalbaar om ook gemaaide triticale als GPS of droog graan te oogsten.

Bijkomend voordeel aan het invoegen van granen in de vruchtwisseling is dat ze vroeg geoogst worden waardoor het mogelijk is om tijdig de bodem te bekalken en een groenbedekker in te zaaien die zich goed kan ontwikkelen. Op die manier kan er meer organische stof in de bodem gebracht worden.

Vruchtwisseling is het doorbreken van een monocultuur door op een perceel verschillende teelten na elkaar te telen. Op melkveebedrijven gaat het vaak om het doorbreken van de monocultuur maïs.

Vruchtwisseling biedt mogelijkheden naar onkruidbestrijding toe. Zo kan de onkruiddruk ten opzichte van monocultuur maïs gereduceerd worden met 50%.

Vruchtwisseling maakt het ook mogelijk om het organische stofgehalte van de bodem op peil te houden doordat de gewassen verschillende bewortelingsdiepten hebben, meer gewasresten achterlaten of meer ruimte bieden voor het inzaaien van een groenbedekker die zich nog goed kan ontwikkelen.

Het afwisselen van gewassen biedt ook meer mogelijkheden naar het toedienen van organische mestsoorten zoals bijvoorbeeld stalmest of naar bekalking.

Vruchtwisseling zorgt voor minder onkruiden, een beter organisch stofgehalte in de bodem en daardoor ook voor een betere bodemstructuur en waterhuishouding. Dit maakt de bodem robuuster waardoor deze minder gevoelig is voor extreme weersomstandigheden. Hierdoor geeft de investering in vruchtwisseling niet enkel een risicospreiding, maar ook meer oogstzekerheid.