RUNDVEELOKET

ILVO RUNDVEE: CoCreatie en Professionele Samenwerking

ILVO stelt zijn onderzoeksresultaten en expertise ter beschikking van de volledige voedingsketen: de primaire productie, de verwerkende industrie, de distributieketen en de consument. Samen werken we aan oplossingen op maat!

 • Wetenschappelijke antwoorden op vragen en uitdagingen uit de praktijk
 • Expertise dierenwelzijn: individueel begeleidingstraject
 • Technologische ondersteuning in diverse processen
 • Analyses in het Animal Marine Laboratory (ANIMALAB)

De zoektocht naar de beste oplossingen wordt aangepakt door ervaren, opgeleid personeel onder supervisie van wetenschappelijk personeel. ILVO staat voor:

 • Vertrouwelijk
 • Duidelijk interpreteerbare resultaten
 • Verduidelijking van de resultaten door gespecialiseerd wetenschappelijk personeel voor bruikbaarheid in de dagdagelijkse praktijk en bedrijfsvoering

Voor bijkomende info of een afspraak: Contacteer ons

Structurele samenwerking

FEED DESIGN LAB

Ilvo is sinds 2021 partner van het FEED DESIGN LAB, dat vanaf 2014 operationeel is in het Nederlandse Wanssum. Dit centrum met pilootfabriek voert veevoederonderzoek uit, produceert proefvoeders en verzorgt opleidingen rond innovatie en verduurzaming van de diervoerindustrie.  Feed & technologie bedrijven werken er internationaal samen in open netwerken, om een meer duurzame dierlijke productieketen te realiseren. Men werkt er dagelijks aan onderzoek naar nieuwe grondstoffen en gezonde diervoeder. Daarnaast ontwikkelt en evalueert men er verbeterde productietechnieken. Meer info

STICHTING CVB

Stichting CVB heeft als eerste kerntaak om op een transparante en wetenschappelijk onderbouwde wijze voedermiddelen voor landbouwhuisdieren te waarderen en behoeftenormen vast te stellen. Al deze informatie wordt gebundeld in de CVB Veevoedertabel en in de online voederwaardecalculator. Zowel veevoerbedrijven als veehouders kunnen gratis van deze tabel en calculator gebruik maken op de CVB website. Sinds 2019 wordt Wageningen Livestock & Research bijgestaan door het Instituut voor Landbouw-, Visserij-, en Voedingsonderzoek (ILVO) aan Belgische zijde. Via “Stichting CVB” kunnen Nederlandse en Belgische voerbedrijven samen met de Nederlandse en Belgische kennisinstellingen werken aan de voederwaardering en behoeftenormen voor landbouwhuisdieren.

ONZE EXPERTISES - RUNDVEE

Voederwaardering en voederbewaring

 • Analyse (chemisch, fysisch) van ruwvoeders, grondstoffen, mengvoeders (ISO 17025)
 • Chemische analyse van dierlijke producten: faeces, urine, melk, vlees, bloed, pensvocht 
 • Netto-energiewaarde van rundveevoeders (VEM, VEVI) d.m.v. verteringsproeven met schapen
 • Eiwitwaarde (DVE, OEB) en afbraakkarakteristieken (verteringssnelheid) van nutriënten (organische stof, ruw eiwit, zetmeel, NDF) in de pens en darmverteerbaarheid van eiwit en aminozuren d.m.v. in sacco incubaties bij gefistuleerde koeien
 • Schatten van de energie- en eiwitwaarde van rundveevoeders obv chemische parameters en in vitro (cellulase, pensvocht, protease) verteerbaarheid
 • Testen van pensstabiliteit en darmbeschikbaarheid van beschermde producten (aminozuren, vitamines, vetten,...)
 • Studie van het effect van voedermiddelen of additieven op de pensfermentatie (pH, NH3, vluchtige vetzuren)
 • Inkuilproeven en evaluatie van de kuilfermentatiekwaliteit

Zoötechnische proeven melkvee

 • Voederproeven onder gecontroleerde praktijkomstandigheden: ruwvoeders worden gewonnen op het eigen bedrijf en krachtvoeders kunnen naar wens geformuleerd en geproduceerd worden in de experimentele maalderij. 
 • Zoötechnische parameters die gemeten worden: voederopname, melkproductie, melksamenstelling en afgeleide parameters
 • Verterings- en balansonderzoek met melkvee in gecontroleerde praktijkomstandigheden: afzonderlijke voeder- en wateropname, afzonderlijke collectie van urine, faeces en melk, bepalen van balansen en excreties.

Emissies rundvee

 • Advies inzake luchtemissies bij natuurlijk geventileerde stalsystemen (o.a. meettechnieken voor het ventilatiedebiet en gassen): ammoniak, fijn stof, lachgas, methaan, CO2 en geur
 • Ondersteuning bij de ontwikkeling en evaluatie van (ammoniak)emissiearme stalsystemen: wetenschappelijke expertise en meettechnische ondersteuning. Er kunnen metingen worden uitgevoerd van zowel het binnenklimaat als van de emissies, en dit voor diverse parameters (ammoniak, fijn stof, geur, broeikasgassen,…). Hiertoe beschikt Agrotechniek over geavanceerde mobiele meetapparatuur een olfactometrisch labo conform NBN EN 13725.
 • In vivo proeven met 6 GUK’s (gasuitwisselingskamers) om de emissie van methaan, lachgas, ammoniak en CO2 op individueel niveau te meten bij melk- en vleesvee. Tegelijk kan ook een klassieke nutriëntenbalans opgemaakt worden.

Gedrag en welzijn landbouwdieren

 • Evalueren van effecten van verschillende soorten voeding, weersomstandigheden (hittestress), (weide)management, stalomgeving en -inrichting (o.a. ligboxen) op het welzijn, gedrag, fysiologie en morfologie van melk- en vleesvee
 • Wetenschappelijke expertise en meet-technische ondersteuning bij beoordelingen van dierenwelzijn in zowel experimentele als praktijkomstandigheden
 • Praktijkgerichte opleidingen (al dan niet in samenwerking met externe experten) zoals Welfare Quality© Protocol en Low Stress Stockmanship

Agrotechniek

 • Onderzoek naar de optimale keuze van stalmaterialen die kunnen bijdragen aan de preventie van ziekten en kwetsuren zoals bv. mastitis of kreupelheid. De mechanische eigenschappen van dergelijke materialen spelen hierbij een belangrijke rol, niet alleen naar duurzaamheid (levensduur) maar ook naar diercomfort en hygiëne. 
 • In rundveestallen wordt gebruik gemaakt van stalmatten in de ligbox. Deze zijn onderhevig aan slijtage. Om een inschatting te maken van de levensduur ervan in de praktijk, worden belastingsproeven uitgevoerd waarbij een cyclus van 25000 indrukkingen overeenkomt met een gebruiksduur van 10 jaar in de stal. Het materiaal wordt tussentijds en na afloop geëvalueerd op zijn elasticiteit en (permanente) vervorming. Vervorming wordt geëvalueerd aan de hand van 3D-beeldvorming.

Sensortechnologie

 • Wetenschappelijke expertise en meettechnische ondersteuning bij metingen in zowel experimentele als praktijkomstandigheden. Specifieke expertise & ervaring is aanwezig omtrent (vroegtijdige) kreupelheiddetectie bij koeien door analyse van het stappatroon, gedragsanalyse aan de hand van sensoren (bv. activiteitsmeters, automatische kalverdrinkautomaten), het gebruik van thermografie om gezondheidsproblemen op te sporen… 
 • Ontwikkelen en valideren van sensoren/algoritmes in de context van het monitoren van rundvee
 • Opleidingen en presentaties rond het gebruik van sensoren en data op (melk)veebedrijven

Melkproces

 • Controle van meetapparatuur die wordt gebruikt voor het doormeten van melkinstallaties en koeltanks  (pulsatietester, luchtdoorstroommeter, vacuümmeter, thermometer en digitale waterpas).
 • Antwoord op technische vragen en problemen, alsook advies rond het onderhoud van de melkinstallatie of koeltank.
 • Organisatie van opleiding en begeleiding van de melkkoeltanktechnici, melkmachinetechnici en melkwinningsspecialisten
 • Jaarlijkse inventarisatie van alle meetadviesrapporten van melkinstallaties en melkkoeltanks en evaluatie van alle techniekers a.d.h.v. een volledig automatisch evaluatierapport

Bioanalyse

 • Wetenschappelijk onderzoek en advies inzake glucocorticoïden als biomerker voor chronische stress in verschillende matrices
 • Ontwikkeling en validatie van analysemethoden (chromatografie, immunochemie)

Voedingsanalyses

 • Chemische voedselveiligheid: analyses op aanwezigheid van residuen van diergeneesmiddelen (bv. antibiotica, chemotherapeutica, ontwormingsmiddelen, ontstekingsremmers, steroïdhormonen, ß-agonisten,…) en contaminanten (bv. mycotoxines) door middel van screeningsmethoden (microbiologische, immunologische en receptortesten) en/of chromatografische methoden (LC-MS/MS, LC-fluorescentie)
 • Microbiologische voedselveiligheid: analyses op microbiologische indicatoren voor bederf, hygiëne-indicatoren als ziekteverwekkende en toxineproducerende bacteriën (pathogenen)
 • Productsamenstelling en authenticiteit: analyse van samenstelling, hittebelasting van voedingsmiddelen en parameters, die bepalend zijn voor de kwaliteit en eigenschappen
 • Smaak- en aromaonderzoek: testen van smaak, mondgevoel en textuur van voedingsproducten via vergelijkende testen of triangeltesten.
 • GGO’s: voedings- en voedermonsters worden geanalyseerd op aanwezigheid van genetisch gewijzigde organismen (GGO’s; “screening”), soort/type GGO’s (“identificatie”) alsook het relatief gehalte aan GGO’s per ingrediënt (“kwantificatie”)
 • Allergenen: opsporen van voedselallergenen van plantaardige (bvb. soja, noten, mosterd, etc.) en dierlijke oorsprong (bvb. melk, eieren, vis & schaaldieren, etc.) op basis van PCR en/of ELISA
 • In vitro screening en gastro-intestinale simulaties: bepaling van antibacteriële activiteit (MIC, MBC) van componenten of organismen
 • Bepaling van de houdbaarheid: bepaling van antibacteriële activiteit (MIC, MBC) van componenten of organismen

 

Voor bijkomende info of een afspraak: Contacteer ons

Overzicht alle ILVO-Onderzoek