RUNDVEELOKET

Veiligheid

Arbeidsveiligheid

EHBO op het werk (FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, maart 2011)
Een ongeluk is snel gebeurd. Een bedrijf moet hierop voorbereid zijn zodat slachtoffers zo snel mogelijk de nodige zorgen kunnen krijgen. Daarom moet elke werkgever eerste hulp organiseren, op maat van de onderneming. Deze brochure licht op gedetailleerde wijze de verplichtingen van de werkgever toe. Ze geeft enkele concrete voorbeelden en voorstellen om de werkgever te helpen bij de organisatie van eerste hulp in het bedrijf, daarbij rekening houdend met de specifieke kenmerken van diverse bedrijfssectoren.

Veilig gebruik van landbouwmachines (Prevent-Agri / Fedagrim)
Elke Vlaamse land- en tuinbouwer wordt tijdens de uitoefening van zijn job geconfronteerd met een aantal risico’s. Landbouwvoertuigen en machines zorgen elk jaar opnieuw voor heel wat ongevallen, zowel op de openbare weg als op het erf of op het veld.  Deze brochure bundelt enkele raadgevingen voor uzelf en uw familie, medewerkers of anderen.

Signalisatie op landbouwvoertuigen: Een praktische handleiding (ABS, Agoria, Boerenbond, Fedagrim, FWA en Landbouw-Service, december 2013)
Met deze brochure wil de landbouwsector de nieuwe wettelijke regels m.b.t. de signalisatie van landbouwvoertuigen verduidelijken. De toepassing van deze regels leidt tot een verhoogde zichtbaarheid van de landbouwvoertuigen, waardoor de andere weggebruikers in staat zijn op een veilige manier te anticiperen op de typische kenmerken van een landbouwvoertuig (de lage snelheid, de breedte, de beperkte wendbaarheid…).

Veilig omgaan met runderen (ILVO, juni 2016)
Runderen zijn van nature vrij angstig. Het groot gewicht en hoorns van volwassen runderen levert bijkomende risico's. In deze brochure staan we stil bij het gedrag van runderen en de rol die hun zintuigen daarbij spelen. Ook gaan we dieper in op de factoren die het gedrag van runderen kunnen beïnvloeden. De informatie over het gedrag van runderen en de relatie tussen mens en dier helpt om de veiligheid van de mens maximaal te garanderen en het welzijn van het dier veilig te stellen bij het uitvoeren van specifieke behandelingen of het omgaan met runderen.

Asbest in land- en tuinbouwbedrijven (Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, november 2009)
Bij het bewerken van asbesthoudende materialen kunnen microscopisch kleine asbestvezels kunnen loskomen. Die kunnen bij inademing diep in de longen dringen en ziekten veroorzaken zoals asbestose, buik- en longvlieskanker en longkanker. Het risico wordt groter naarmate men langer en in grotere mate blootgesteld wordt aan deze schadelijke vezels. De ziektesymptomen kunnen tot 15 à 40 jaar na de blootstelling opduiken. In deze brochure wordt uitgelegd hoe u met asbest dient om te gaan.

Brandveiligheid

Preventie van brand in land- en tuinbouw (Algemene Directie Humanisering van de Arbeid, september 2009)
Ondanks het feit dat brandpreventie in diverse domeinen vaak aan bod komt in onze samenleving, kan men vaststellen dat er eigenlijk geen concrete instrumenten rond dit thema voor de specifieke doelgroep van land- en tuinbouwers zijn. Er wordt weinig aandacht besteed aan brandpreventie op het land- of tuinbouwbedrijf en aan voorlichting in dit verband. Deze brochure wil hierop een antwoord bieden; ze heeft een sensibiliserend karakter en will vooral informatie aanbieden.

Mestgassen en stalbrand (Departement Landbouw en Visserij, mei 2015)
De gevaren van mestgassen, die o.a. vrijkomen tijdens het mest mixen en werken in de mestopslag, worden veel te vaak onderschat. Onderstaand filmpje geeft een overzicht van de belangrijkste aanbevelingen om bij het mixen van mest het risico op ongevallen met mestgassen te beperken. 


 

Het opsporen van mestgassen (Boerenbond, december 2015)
Omdat de gevaren van mestgassen vaak onderschat worden, gebeuren er geregeld ongevallen, niet zelden met een dodelijke afloop voor mensen en dieren. Met een sensibiliseringscampagne wensen we de sector bewust te maken van de problemen, het thema bespreekbaar te maken en er vooral voor te zorgen dat het effectief wordt aangepakt. In deze video stellen we ook twee veiligheidspakketten voor.


 

Milieu-veiligheid

Fytolokaal en omgeving (Prevent-Agri: Grootvee)
Zorg ervoor dat de stockage van de fytoprodukten die zich bevinden op het bedrijf voldoet aan de wettelijke basisvereisten. Zo dient er een controleregister bijgehouden te worden van alle in- en uitgaande producten. Dit dient minimaal 3 jaar bijgehouden te worden. De producten dienen in hun oorspronkelijke verpakking gestockeerd te worden. Van ieder product dient er een veiligheidsinformatiefiche beschikbaar te zijn. Lege verpakkingen dienen bijgehouden te worden en worden ingezameld door Agrirecover. Poster: Veilig werken met gewasbeschermingsmiddelen