RUNDVEELOKET

Bedrijfsmanagement

Bedrijfsmanagement

Algemeen

Veetournee 2021: Duurzaam ondernemen in de veehouderij
Veehouders moeten in de huidige context over een hoge mate van ondernemerschap beschikken en risico’s inbouwen. Maatschappelijke veranderingen en veranderingen in de fysieke omgeving vinden steeds sneller plaats en zijn soms nauwelijks voorspelbaar. Dat heeft de recente geschiedenis alvast bewezen. Hoe kan je je als veehouder daarop voorbereiden en tegen wapenen? Welke aanpassingen vraagt dit en welke verwachtingen moet je als veehouder-ondernemer onvermijdelijk laten varen?

‘Lean’ in de praktijk: Vlot, efficiënt en met plezier werken op een melkveebedrijf (Rundveeloket, 2023)
Terwijl het aantal melkveebedrijven daalt en de bedrijfsgrootte toeneemt zorgen technologische ontwikkelingen voor een hogere efficiëntie en productiviteit. Als ook het aantal arbeidskrachten op het bedrijf toeneemt is goed management nodig om alles op elkaar af te stemmen. Het advies hierbij komt vaak in hippe termen als ‘Plan – Do – Check – Act’ of ‘Lean Management’. Maar levert dit in de praktijk ook de beloofde resultaten? Onderzoekers deden de test op een Zweeds melkveebedrijf. 

Kenniscentrum Agroforestry (VLAIO-project 2014-2019: ILVO, Inagro, UGent, Bodemkundige Dienst van België, Agrobeheercentrum Eco²)
Agroforestry of boslandbouw is een landgebruiksysteem waarbij het telen van landbouwgewassen of veehouderij gecombineerd wordt met de productie van houtige gewassen op eenzelfde perceel. Het systeem is in hoofdzaak gebaseerd op het produceren in verschillende etages (gewaslaag met daarboven de boomlaag) om de beschikbare hulpbronnen zoals licht, water en nutriënten efficiënter te benutten en zo de productie per oppervlakte-eenheid te verhogen. In dit ‘Kennisloket’ worden actuele vragen en topics omtrent agroforestry toegelicht.

Koe en kalf: vroeg scheiden of laten zogen? (Rundveeloket, januari 2020)
Het brede publiek stelt zich vragen bij het snel scheiden van moeder en kalf. Nochtans is dit op veel melkveebedrijven de gangbare praktijk. De gescheiden opfok is volgens vele melkveehouders en adviseurs immers beter voor de gezondheid van koe en kalf. Maar kan dit ook wetenschappelijk aangetoond worden? En wat is de impact van een vroege scheiding op dierenwelzijn en rendabiliteit?

Melkvee

Handboek Melkveehouderij (2020/2021, Wageningen University and Research)
Het Handboek Melkveehouderij vormt een heel compleet naslagwerk voor melkveehouders, adviseurs, studenten, ... De opgenomen informatie is bruikbaar voor de ondersteuning van het dagelijks management, maar ook voor het management op de lange termijn. Opgedeeld in 13 hoofdstukken beslaat het de melkveehouderij van bodem tot eindproduct, van voederwinning en rantsoensamenstelling tot mechanisatie en huisvesting.

Handboek Melkveehouderij: Bedrijfsontwikkeling (2020/2021, Wageningen University and Research)
In dit hoofdstuk van het Handboek Melkveehouderij gaat men dieper in opde managementcyclus op een melkveehouderij. De opeenvolgende cycli van plannen, uitvoeren, monitoren, analyseren, evalueren en plannen bijstellen leiden tot een constante optimalisatie van de bedrijfsvoering. Een bekende methode hierin is de PDCA aanpak (Plan, Do, Check, Act). Een bedrijfseconomische analyse levert de nodige gegevens om de bedrijfsvoering tegen het licht te houden.

Routeplanner 2.0 (2024, ILVO, Inagro, Boerenbond, Provincie Antwerpen)
In de Routeplanner Melkvee tool kunnen teeltopbrengsten, teeltkosten en kosten van het krachtvoer afzonderlijk ingegeven worden. Om uitgebalanceerde rantsoenen te bepalen werd de ILVO Rantsoentool gebruikt, waarbij VEM, DVE en OEB zo goed mogelijk gelijk werden gehouden, alsook VEMmelk en DVEmelk. In bovenstaande simulatie werden krachtvoer en krachtvoerachtigen gebundeld. In de Routeplanner Melkvee kan per diercategorie afzonderlijk het ruwvoer en krachtvoer aangepast worden. Voor de simulatie werd enkel het rantsoen van de melkkoeien aangepast. Daarnaast werd de optie beweiding opengezet. De Routeplanner Melkvee verdeelt het aanwezige areaal volgens de rantsoenbehoefte van de dieren en dit volgens de economisch meest interessante situatie.

Vervangingspercentage blijft belangrijk kengetal bij melkvee (Management & Techniek januari 2018, Dirk Audenaert, Boerenbond)
In een duurzame melkveehouderij streeft men naar een hoge levensmelkproductie per melkkoe. Heel wat factoren bepalen hoeveel lactaties onze koeien vol maken en hoe hoog het vervangingspercentage ligt. Uit bedrijfseconomische boekhoudingen blijken alvast grote verschillen tussen de bedrijven én een duidelijke impact op het inkomen.

Verbeteren van de voederefficiëntie en de rendabiliteit bij melkveebedrijven (Protecow, 2018)
Hier vindt u 9 oplossingsfiches voor melkveehouders en adviseurs om de zelfvoorziening in eiwit en massa bij melkveebedrijven te verbeteren. Deze fiches zijn gemakkelijk te raadplegen en bevatten alle nodige technische informatie.

Doelgericht verlengen levensduur melkvee: goed voor boer en klimaat (Inagro, Hooibeekhoeve en ILVO, 2019)
De levensduur van melkvee verlengen is goed voor boer en klimaat. Want koeien die langer op het melkveebedrijf blijven, renderen het meest op vlak van melkproductie en efficiëntie. Evenveel melk met minder dieren betekent ook een lagere methaanuitstoot per liter melk. Dat komt het milieu ten goede. Om Vlaamse melkveehouders bewust te maken van de voordelen van levensduurverlenging bij hun dieren, slaan Inagro, ILVO en Hooibeekhoeve de handen in elkaar. In lerende netwerken kunnen veehouders hun licht opsteken over jongvee- en droogstandsmanagement.

V/A: Voor- en nadelen van werken met een aparte vaarzengroep (Rundveeloket, 18/02/2021)
Vaarzen moeten hun plek in de kudde nog vinden en staan doorgaans onderaan de hiërarchische ladder in de kudde. Daarnaast eten ze trager en nemen ook kleinere happen waardoor ze dus meer tijd nodig hebben om hun voeder op te nemen. Na introductie in een nieuwe groep nemen deze dieren vaak onvoldoende voeder op en hebben een te korte ligtijd. Uiteindelijk leidt dit tot productieverlies. Vaste diergroepen samenstellen, zoals een vaarzengroep, is in dit opzicht een goed idee.

Weidemelk: Voer voor discussie (Rundveeloket, april 2022)
Koeien die overwegend vers gras eten, produceren melk met een potentieel gezondere of voedzamere samenstelling dan koeien die geen vers gras eten. Daarnaast gaan veel consumenten er vanuit dat weidegang positief is voor het milieu en het dierenwelzijn. Heel wat zuivelfirma’s proberen hier met het label “weidemelk” op in te spelen. Voor de consument is vaak echter onvoldoende duidelijk wat het label omvat en vooral wat de impact ervan is op de melk, de koe en het milieu. Om deze impact beter in kaart te brengen, legden Ierse onderzoekers de resultaten van tientallen wetenschappelijke onderzoeken samen.

Vleesvee

BELBEEF: Werking databank en bescherming gegevens (presentatie november 2018, Belbeef)
De Belbeef-standaard is een compleet certificatieprogramma voor rundvlees, dat alle stadia van de rundvleesproductie omvat. Via autocontrole (ACS) wordt elke schakel van de keten gecertificeerd: veevoederfabrikanten, veehouders en slachthuizen. Meer info op de website van Belbeef. Artikel (6/05/2019)

BovINE Knowledge Hub - Socio-Economic Resilience (EU Project BovINE, 2022)
In the BovINE Knowledge Hub (BKH) information on four different topics is brought together: socio-economic resilience, animal health & welfare, production efficiency & quality, and environmental sustainability. Stakeholders in the European Beef Cattle sector shared en discussed their knowledge and experience in the EU Project BovINE. This led to the formation of the BKH. The information is available to all involved with cattle farming. Additionally, all registered users of the BKH are able to comment on existing information and upload new and additional material on the core themes and thus contribute to developing practical innovations that can be implemented on European beef farms.

BovINE Knowledge Hub - Production Efficiency and Meat Quality (EU Project BovINE, 2022)
In the BovINE Knowledge Hub (BKH) information on four different topics is brought together: socio-economic resilience, animal health & welfare, production efficiency & quality, and environmental sustainability. Stakeholders in the European Beef Cattle sector shared en discussed their knowledge and experience in the EU Project BovINE. This led to the formation of the BKH. The information is available to all involved with cattle farming. Additionally, all registered users of the BKH are able to comment on existing information and upload new and additional material on the core themes and thus contribute to developing practical innovations that can be implemented on European beef farms.