RUNDVEELOKET

Waterverbruik

Algemeen

Kenniscentrum Water (Inagro)

Het eerste aanspreekpunt voor al uw water gerelateerde vragen!

 • Gebruik van (alternatieve) waterbronnen
 • Waterbehandelingstechnieken
 • Afvalwaterzuivering
 • Remediatietechnieken oppervlakte- en grondwater
 • Wetgeving i.v.m. water
Inagro

Waterportaal (Oost-Vlaanderen)

Kennisloket met praktijkervaring en informatie rond waterbeheer op land- en tuinbouwbedrijven. Focus op plantaardige productie!

 • Alternatieve waterbronnen
 • Waterkwaliteit, ontijzering, beregening
 • Gewasbescherming:
  • Emissiereductie
  • Verwerking
Waterportaal

Waterbehoefte/verbruik

Artikel: Wateropname kalveren in beeld (bachelorproef 2024)
Over verbruik en het belang van drinkwater voor kalveren en jongvee is nog niet veel gekend. Nochtans is water essentieel voor de groei, ontwikkeling en gezondheid van de dieren. Omdat kwaliteitsvol water steeds schaarser wordt, is up-to-date kennis over dit thema noodzakelijk. Het lopende WAVE project (WAterverbruik in de Veehouderij), gefinancierd door het Blue Deal programma van de Vlaamse Overheid, wil daarom antwoorden formuleren op vragen rond waterverbruik. Dit bachelorproef-onderzoek maakt deel uit van het WAVE-project.

Water bij rundvee: Behoefte en opname (MSD Animal Health)
Water is het belangrijkste voedermiddel bij rundvee. Ze drinken er dagelijks 5 tot meer dan 150 liter van, en dit afhankelijk van hun leeftijd, het productieniveau, de samenstelling van het rantsoen, de omgevingstemperatuur, en de relatieve luchtvochtigheid. Voldoende toegang tot kwalitatief water is een basis behoefte die noodzakelijk is voor een goede diergezondheid en voor het behalen van goede productieresultaten: de penswerking, melkproductie, voldoende voederopname... hangen hiervan af. Nochtans is dit regelmatig een pijnpunt op rundveebedrijven waarvoor en relatief weinig normen en regels bestaan...

Artikel: Eerst water, de rest komt later (Rundveeloket, 23/04/2019)
Vanaf de geboorte proper en voldoende drinkwater voorzien bij kalveren is belangrijk. Bij een ad libitum melkgift levert dit een aanzienlijke verhoging van de opgenomen hoeveelheid melk. De kalveren groeien harder wat resulteert in een voorsprong in lichaamsgewicht die ook later blijft toenemen. Is de melkgift beperkt, dan zullen kalveren sneller krachtvoer opnemen. Ook hier zal het voorzien van water vanaf de geboorte leiden tot een hogere opname van krachtvoer en een betere groei. De hogere wateropname leidt ook niet tot meer of ernstigere diarree bij de kalveren, zoals in dit onderzoek wordt aangetoond.

Waterverbruik en -beschikbaarheid in landbouw en agrovoeding (2018, Dept. LV)
Deze uitgebreide brochure geeft een overzicht van het gebruik van water in de agro- en voedingssector en de beschikbaarheid van water in Vlaanderen.

Drinkwatervoorziening melkvee (2012, Nieuwsbrief BAM Inagro)
Water is het belangrijkste voedingselement van melkvee. Een melkkoe kan tussen 70 en 180 liter water nodig hebben per dag. Er moet dus zeker steeds voldoende water van goede kwaliteit beschikbaar en bereikbaar zijn om de melkproductie optimaal te houden.

Alternatieve waterbronnen

Alternatieve waterbronnen voor melkveehouders (Dept. LV)
Aangezien leidingwater vrij duur is en het steeds moeilijker wordt om een vergunning te krijgen voor het oppompen van grondwater, gaan melkveehouders op zoek naar alternatieve waterbronnen. Hemelwater (opgeslagen in een gesloten opvang of een open put) en oppervlaktewater kunnen mogelijk in aanmerking komen. Dit kan dan gebruikt worden voor verschillende toepassingen:

 • Reinigen van machines
 • Reinigen van de melkstal en eventueel de melkinstallatie
 • Drinkwater voor het vee.

Praktijkgids: Waterbekkens, tips bij een ecologische inrichting (Inagro, 2021)
Het vergunnen van nieuwe diepe winningen is uitgesloten. Een land- of tuinbouwer moet dus op zoek naar alternatieve waterbronnen. Nattere winters en drogere zomers met minder, maar meer intense buien maken het op veel landbouwbedrijven noodzakelijk hemelwater tijdelijk op te vangen. Voor het gebruik van hemelwater kan je een waterbekken aanleggen. Met een aangepaste aanleg en beheer kunnen, naast wateropvang, ook andere functies zoals natuurontwikkeling en waterbeheer gecombineerd worden. In deze praktijkgids vind je alvast heel wat nuttige tips.

Duurzaam waterverbruik

Duurzaam waterverbruik in de melkveehouderij (Dept. LV)
Hoeveel water gebruikt de melkveesector? Welke soorten water worden nu meestal gebruikt? Aan welke kwaliteit moet het water voldoen? Waarom is het belangrijk zuinig en verstandig om te gaan met water op mijn bedrijf? Hoe ga ik op mijn bedrijf verstandig om met water?

Daarnaast worden ook praktische tips gegeven: water besparen / water hergebruiken / alternatieve waterbronnen

Duurzaam watergebruik in de vleesvee- en kalverhouderij (Dept. LV)
Hoeveel water gebruikt de vleesvee- en kalversector? Welke soorten water worden nu meestal gebruikt? Aan welke kwaliteit moet het water voldoen? Waarom is het belangrijk zuinig en verstandig om te gaan met water op mijn bedrijf? Hoe ga ik op mijn bedrijf verstandig om met water?

Life ACLIMA - Verduurzaming van de waterbeschikbaarheid in de land- en tuinbouwsector
Life ACLIMA wil land- en tuinbouwbedrijven ondersteunen om op een toekomstgerichte en duurzame manier antwoorden te bieden op de toenemende waterbehoefte en dalende waterbeschikbaarheid in de land- en tuinbouwsector als gevolg van de klimaatverandering.

Duurzaam watergebruik op melkveebedrijven (2018, Interactief Waterbeheer)
Deze brochure brengt de verschillende waterstromen op een melkveebedrijf in kaart en behandelt de omschakeling naar alternatieve waterbronnen, het uitvoeren van waterbesparende maatregelen en het opvolgen van een waterzuiveringssysteem met oog op het voldoen aan de lozingsnormen of hergebruik van het effluent.

Water: Elke druppel telt - Melkveehouderij (2006, Vlaamse Milieu Maatschappij)
In deze brochure wordt aangetoond waarom spaarzaam omgaan met water belangrijk is. Ook worden heel wat praktische tips meegegeven om het waterverbruik te verminderen of alternatieve waterbronnen te gebruiken.