RUNDVEELOKET

Mest

Algemeen

MAP6: Zesde Actieprogramma in uitvoering van de nitraatrichtlijn 2019-2020 (2019, VLM)
Met het 6de actieprogramma ambieert Vlaanderen dan ook een reductie van de nutriëntenverliezen uit land- en tuinbouw om de waterkwaliteit in lijn te brengen met de Europese doelstellingen. Het uitgangspunt is een aanpak die een verdere loskoppeling van de economische activiteit en de milieu-impact nastreeft. Er wordt ingezet op het verhogen van de effectiviteit van het bestaande beleid door een betere handhaving en implementatie en op een gebiedsgerichte aanpak die maatregelen doelmatig inzet in gebieden waar een afstand tot de te bereiken doelen bestaat.

Uitrijregeling mest volgens MAP5 (VLM / Mestbank)
Overzicht van de geldende regelgeving met betrekking tot het uitspreiden van mest op landbouwgrond, uitgesplitst volgens type mest, type grond en periode van het jaar.

Mestrapporten (VLM / Mestbank)
In het jaarlijks Mestrapport worden alle belangrijke elementen van het mestbeleid onder de loep genomen. Ook wordt de samenhang tussen de verschillende deelaspecten belicht. Uiteindelijk biedt het Mestrapport een totaalbeeld van de mestproblematiek in de landbouw in Vlaanderen. Bent u geïnteresseerd in één specifiek thema, neem dan even de inhoudstafel door en ga dan naar het specifieke hoofdstuk.

Nitraatresidurapporten (VLM / Mestbank)
Om het oppervlakte- en grondwater te beschermen tegen de uitspoeling van nitraten, volgt de Mestbank het nitraatresidu van de landbouwgronden op. Elk najaar worden in de periode van 1 oktober tot en met 15 november heel wat landbouwpercelen bemonsterd voor een nitraatresidubepaling. De Vlaamse Landmaatschappij evalueert de metingen van het nitraatresidu en bundelt de resultaten elk jaar in een nitraatresidurapport.

Handboek Melkveehouderij: Bemesting (2018, Wageingen University and Research)
In dit hoofdstuk van het Handboek Melkveehouderij wordt voor alle relevante mineralen in de bodem een advies gegeven voor een technisch optimale bemesting. Let er steeds op dat technische bemestingsadviezen kunnen afwijken van wat wettelijk toegelaten is. Ook wordt de samenstelling en eigenschappen van diverse types dierlijke en kunstmeststoffen behandeld. Het onderdeel over gebruiksnormen is gebaseerd op de Nederlandse situatie en dus niet bruikbaar in Vlaanderen. Voor de meest recente mestwetgeving in Vlaanderen kan u terecht op de website van de Mestbank (VLM).

Melkvee

Vraag / Antwoord: 23 november 2018 - Schuimvorming op mest
Welke factoren beïnvloeden schuimvorming op mest en wat kan er preventief of curatief aan gedaan worden om dit probleem te vermijden of minimaliseren?

Vleesvee