RUNDVEELOKET

Ruwvoer

Algemeen

Vraag / Antwoord: Broei in kuilvoeder tegengaan (Rundveeloket, 2023)
De warme droge zomers vormen al enkel jaren een uitdaging voor de bewaring en het vervoederen van kuilmaïs. Wat kan ik doen om het risico hierop te reduceren?

Voederbieten: Teelt, mechanisatie en mengkuilen: een update (2017 LCV)
Voederbieten zijn een interessante optie als derde gewas op rundveebedrijven, naast gras en maïs. De vroegere bezwaren van het arbeidsintensieve karakter van de teelt, de oogst en het vervoederen zijn met de huidige rassen en mechanisatiemogelijkheden veel kleiner geworden. Voederbieten kunnen het jaarrond vervoederd worden, deels in verse toestand en deels als mengkuil met hetzij kuilmaïs, hetzij een ander droog voedermiddel.

Gebruik van spruitstokken in het melkveerantsoen (EIP-project Veg-Cat, 2020)
Reststromen uit de groenteproductie kunnen als voeder dienen voor rundvee. Op deze manier kan een laagwaardig restproduct opgewaardeerd worden tot hoogwaardige dierlijke producten. ILVO onderzocht samen met INAGRO en een groep Vlaamse machinebouwers, groentetelers en melkveehouders of spruitstokken als rundveevoeder kunnen gebruikt worden. Nu blijven spruitstokken na de oogst op het veld achter en worden enkel als meststof voor een volgend gewas benut.

Artikel: Voederbomen voor bio-herkauwers (Inagro, september 2020)
Bij het integreren van voederbomen op je percelen en in je bedrijfsvoering komt heel wat kijken. Welke boom- en struiksoorten zijn gezond voor mijn dieren? In welke verhouding moet ik die soorten voorzien om tot een evenwichtige voeding te komen? Hoe moet ik de bomen op mijn perceel inplanten? Moet ik boombescherming voorzien? Hoe kan ik het boomvoer aanbieden? In dit uitgebreid verslag over 2 praktijkbedrijven word top deze thema's dieper ingegaan.

V/A: Mengkuilen met voederbieten (Rundveeloket, 28/01/2021)
Gemengd inkuilen met drogere producten laat toe voederbieten jaarrond te bewaren en verliezen te beperken. Daarnaast blijft de extra arbeid beperkt en kan een mengkuil voedertechnisch beter aansluiten bij de behoeften van de koeien. Omdat de suiker van de bieten in de mengkuilen grotendeels wordt gefermenteerd vermijdt je het risico op een te suikerrijk rantsoen.

Melkvee

Welk maïsras past best bij mijn melkveerantsoen? (2020, Rundveeloket)
In de Beschrijvende en Aanbevelende rassenlijst, die jaarlijks door ILVO wordt uitgegeven, worden enkele belangrijke kenmerken per maïsras gescoord. Jaarlijks aangelegde rassenproeven leveren de benodigde praktijkresultaten om deze scores te bepalen. Zo kan een veehouder met de vroegrijpheid inspelen op de lengte van het groeiseizoen en krijgt elk maïsras op de rassenlijst een vergelijkende score voor de resistentie tegen stengelrot. Naast totale droge stof opbrengst krijgen ook de verteerbaarheid en het zetmeelgehalte een plaats op de lijst. Beide parameters bepalen mee hoeveel energie (VEM) de maïs in het rantsoen kan leveren, al zijn er ook enkele belangrijke verschillen.

Vlinderbloemige gewassen inpassen in het melkveerantsoen (2016, ILVO Melkveespecial)
Vlinderbloemigen zijn interessante gewassen in functie van de GLB voorwaarden, zeker omdat onder bepaalde voorwaarden (derde teelt) kan gecombineerd worden met premies. Grasklaver, klaver en luzerne zijn goed in te passen in melkveerantsoenen maar mogen nooit het hoofdaandeel vormen in het rantsoen. Het oogsttijdstip is cruciaal. Moeilijkheden door het wisselend aandeel van vlinderbloemigen in het rantsoen, bijvoorbeeld bij beweiding, en de variabele voederwaarde kunnen ondervangen worden door de gewassen te maaien en ingekuild te vervoederen.

Vlinderbloemigen in het melkveerantsoen (Management & Techniek december 2016, Luc Van Dijck)
Vlinderbloemigen passen goed in het melkveerantsoen. Ze vormen niet alleen een goede aanvulling op het vlak van voederwaarde, maar kunnen ook ingezet worden voor een betere benutting van de beschikbare grondoppervlakte en spreiding van de teeltrisico's. Daarenboven leiden ze vaak tot een goedkoper rantsoen waar goede resultaten mee behaald kunnen worden.

Voederbieten: een troef voor het melkveerantsoen (Management & Techniek maart 2015, ILVO)
Geen enkel gewas brengt zo veel VEM en DVE op per hectare als voederbieten. Het is dus niet verwonderlijk dat deze teelt op hernieuwde interesse kan rekenen als derde teelt na gras en maïs. Naast de goede voederwaarde hebben voederbieten ook een hoge verteerbaarheid en door hun smakelijkheid stimuleren ze de opname. Hierdoor kan ook de melkproductie verhogen. Tel daarbij de relatief lage productiekost per kg DS en voederbieten verdienen zeker een plaats in menig melkveerantsoen.

Mineralenvoorziening en streefwaarden van graskuil (2008, CLGG)
Bij de huidige hoge productieniveaus is een goede voorziening van mineralen en sporen noodzakelijk om gezondheidsproblemen te vermijden. In dit overzicht worden streefwaarden weergegeven voor mineralen in graskuil, waarbij de beoordeling is afgestemd op de behoefte van de koe. De beoordeling is gebaseerd op een oudmelkte koe, omdat deze weinig of geen krachtvoer meer krijgt en voor de mineralenvoorziening grotendeels aangewezen is op ruwvoer.

Weidemelk: Voer voor discussie (Rundveeloket, april 2022)
Koeien die overwegend vers gras eten, produceren melk met een potentieel gezondere of voedzamere samenstelling dan koeien die geen vers gras eten. Daarnaast gaan veel consumenten er vanuit dat weidegang positief is voor het milieu en het dierenwelzijn. Heel wat zuivelfirma’s proberen hier met het label “weidemelk” op in te spelen. Voor de consument is vaak echter onvoldoende duidelijk wat het label omvat en vooral wat de impact ervan is op de melk, de koe en het milieu. Om deze impact beter in kaart te brengen, legden Ierse onderzoekers de resultaten van tientallen wetenschappelijke onderzoeken samen.

Vleesvee

Vlinderbloemigen in het vleesveerantsoen (presentatie ILVO 2016, Karen Goossens)
Overzicht van diverse vlinderbloemigen die in een vleesveerantsoen kunnen worden gebruikt: (gras)klaver, luzerne, erwten, bonen, lupinen. Voederwaarde, opname, structuurwaarde, mineralen en aandachtspunten bij het vervoederen. Praktische voorbeelden in rantsoenen voor vaarzen, stieren en reforme zoogkoeien.

Video's

Video-les: Hoe produceer je kwalitatieve ruwvoeders (Protecow 2020)
Krachtvoeders zijn duur, maar ruwvoeders vertegenwoordigen wel de grootste kost in het basisrantsoen!  Haal dus zoveel mogelijk uit je ruwvoeders, zowel in kwaliteit als in kwantiteit. Met kwalitatieve ruwvoeders kan je goedkope melk produceren met hoge eiwit- en vetgehaltes. Hoe kom je tot een goede ruwvoederproductie? En wat is het belang van een goede graskuil in het melkveerantsoen? Antwoorden krijg je in deze videoles. We geven praktische richtlijnen bij het telen, bemesten, maaien, inkuilen en uitkuilen.

Het belang van goed ruwvoer en graslandmanagement - PROTECOW (Plattelands Tv, 30/09/2019)
PlattelandsTv ging op bezoek bij Paul en Henri Beuselinck, melkveehouders en leden van de grensoverschrijdende club van PROTECOW. Binnen dit project willen we de voederefficiëntie verbeteren door Vlaamse, Waalse en Franse rantsoenen te vergelijken. Op die manier kunnen we het rendement en de kwaliteit van de melk optimaliseren. We zien onder andere een verschil bij het graslandbeheer. De Vlaamse melkveehouders van de club gaan hier heel bewust mee om. Een aanpak die loont en waar de Fransen van willen leren.

Meer info PROTECOW