RUNDVEELOKET

Ruwvoer

Algemeen

Voederbieten: Teelt, mechanisatie en mengkuilen: een update (2017 LCV)

Voederbieten zijn een interessante optie als derde gewas op rundveebedrijven, naast gras en maïs. De vroegere bezwaren van het arbeidsintensieve karakter van de teelt, de oogst en het vervoederen zijn met de huidige rassen en mechanisatiemogelijkheden veel kleiner geworden. Voederbieten kunnen het jaarrond vervoederd worden, deels in verse toestand en deels als mengkuil met hetzij kuilmaïs, hetzij een ander droog voedermiddel.

Melkvee

Vlinderbloemige gewassen inpassen in het melkveerantsoen (2016, ILVO Melkveespecial)

Vlinderbloemigen zijn interessante gewassen in functie van de GLB voorwaarden, zeker omdat onder bepaalde voorwaarden (derde teelt) kan gecombineerd worden met premies. Grasklaver, klaver en luzerne zijn goed in te passen in melkveerantsoenen maar mogen nooit het hoofdaandeel vormen in het rantsoen. Het oogsttijdstip is cruciaal. Moeilijkheden door het wisselend aandeel van vlinderbloemigen in het rantsoen, bijvoorbeeld bij beweiding, en de variabele voederwaarde kunnen ondervangen worden door de gewassen te maaien en ingekuild te vervoederen.

Vlinderbloemigen in het melkveerantsoen (Management & Techniek december 2016, Luc Van Dijck)

Vlinderbloemigen passen goed in het melkveerantsoen. Ze vormen niet alleen een goede aanvulling op het vlak van voederwaarde, maar kunnen ook ingezet worden voor een betere benutting van de beschikbare grondoppervlakte en spreiding van de teeltrisico's. Daarenboven leiden ze vaak tot een goedkoper rantsoen waar goede resultaten mee behaald kunnen worden.

Voederbieten: een troef voor het melkveerantsoen (Management & Techniek maart 2015, ILVO)

Geen enkel gewas brengt zo veel VEM en DVE op per hectare als voederbieten. Het is dus niet verwonderlijk dat deze teelt op hernieuwde interesse kan rekenen als derde teelt na gras en maïs. Naast de goede voederwaarde hebben voederbieten ook een hoge verteerbaarheid en door hun smakelijkheid stimuleren ze de opname. Hierdoor kan ook de melkproductie verhogen. Tel daarbij de relatief lage productiekost per kg DS en voederbieten verdienen zeker een plaats in menig melkveerantsoen.

Mineralenvoorziening en streefwaarden van graskuil (2008, CLGG)

Bij de huidige hoge productieniveaus is een goede voorziening van mineralen en sporen noodzakelijk om gezondheidsproblemen te vermijden. In dit overzicht worden streefwaarden weergegeven voor mineralen in graskuil, waarbij de beoordeling is afgestemd op de behoefte van de koe. De beoordeling is gebaseerd op een oudmelkte koe, omdat deze weinig of geen krachtvoer meer krijgt en voor de mineralenvoorziening grotendeels aangewezen is op ruwvoer.

Vleesvee

Vlinderbloemigen in het vleesveerantsoen (presentatie ILVO 2016, Karen Goossens)

Overzicht van diverse vlinderbloemigen die in een vleesveerantsoen kunnen worden gebruikt: (gras)klaver, luzerne, erwten, bonen, lupinen. Voederwaarde, opname, structuurwaarde, mineralen en aandachtspunten bij het vervoederen. Praktische voorbeelden in rantsoenen voor vaarzen, stieren en reforme zoogkoeien.