RUNDVEELOKET

Convenant Enterische Emissies Rundvee

Maatregelen
Eco-regelingen
Het Convenant
Getuigenissen
Vraag & Antwoord

 

Het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 dat op 9 december werd goedgekeurd en op 12 mei 2023 werd geactualiseerd, ambieert 40% broeikasreductie ten opzichte van 2005. Onze Vlaamse land- en tuinbouwsector streeft hierin naar een reductie van haar broeikasgasuitstoot met 31% ten opzichte van 2005 (tegen 2030). Met het Convenant Enterische Emissies Rundvee 2019-2030 engageerden 15 organisaties (onderzoeksinstellingen, veevoederfabrikanten, overheid en landbouworganisaties, …) zich om de enterische methaanemissies tegen 2030 met 14% te verminderen ten opzichte van 2005. Samen ondertekenden ze de belofte om mee te werken aan de vermindering van de methaanuitstoot die ontstaat bij het spijsverteringsproces bij rundvee.

Convenant Enterische Emissies Rundvee


In 2015 werd het Akkoord van Parijs afgesloten waarin wordt vooropgesteld om de klimaatopwarming te beperken tot 2°C boven het pre-industriële niveau en te streven naar een maximale opwarming van 1,5°C. In navolging daarvan heeft de Europese Unie (EU) aan alle lidstaten bindende reductiedoelstellingen voor 2030 toegekend voor de reductie van emissies die niet onder het EU-Emissiehandelssysteem vallen. Voor lidstaat België bedraagt deze reductiedoelstelling -47% in 2030 (t.o.v. 2005).

Het Vlaamse Klimaatbeleidsplan 2021-2030 geeft aan welke bijdrage Vlaanderen levert aan de realisatie van deze Belgische emissiereductiedoelstelling. Specifiek voor de land- en tuinbouw wordt een broeikasgasreductie van -31% (t.o.v. 2005) beoogd. Deze sectorale doelstelling werd onderverdeeld in subdoelstellingen voor onder meer energetische emissies, enterische emissies, emissies ten gevolge van mestmanagement en bodememissies.

Specifiek voor wat de enterische emissies betreft, stelt de Vlaamse overheid een reductie voorop met 0,3 Mton CO2-eq ten opzichte van 2005 of 0,5 Mton CO2-eq ten opzichte van 2021, of het beperken van het uitstootniveau tot 1,9 Mton CO2-eq in 2030.

Het convenant Enterische emissies rundvee dient als instrument om, in samenwerking met de brede agrovoedingsketen, de vooropgestelde taakstelling te behalen en in te vullen met werkbare en technisch, economisch en functioneel haalbare maatregelen.

Wat is het CEER en wie werkt eraan mee?

In het CEER werken verschillende partners uit de agrovoedingsketen samen rond het verminderen van enterische emissies (methaanuitstoot via de penswerking) bij rundvee. Er wordt vooral gekeken naar technische en (voor het bedrijf) haalbare maatregelen. En er wordt gezocht naar een geïntegreerde aanpak, met en in de keten. Landbouworganisaties, zuivel- en vleesveesectororganisaties, mengvoederfabrikanten en toeleveranciers aan de primaire sector verenigen zich met de Vlaamse overheid en kenniscentra - samen gaan we op zoek naar maatregelen voor de melkvee- en vleesveesector.

Waarom een ‘convenant enterische emissies’? 

Sinds 1990 staat de klimaatproblematiek internationaal op de agenda. Er wordt vooral gekeken naar de geleidelijke opwarming van de aarde. 
In 2015 onderschreven 195 landen het ambitieuze Klimaatakkoord van Parijs. Ook België ondertekende dit akkoord en werkt dus mee aan het beperken van de globale temperatuurstijging. Hierdoor kunnen meer extreme, negatieve gevolgen van veranderingen in lokale klimaat- en weerspatronen binnen bepaalde limieten blijven. 

Concreet betekent dit dat iedereen die broeikasgassen uitstoot, vandaag en in de toekomst inspanningen levert om die uitstoot te verminderen (en uiteindelijk te neutraliseren). Zo hoopt men tegen 2050 het broze evenwicht tussen uitstoot en verwijdering van broeikasgassen wereldwijd te herstellen. Want enkel bij een balans in broeikasgassen in de atmosfeer wordt de opwarming tegengehouden.

Het Convenant Enterische Emissies (video)


Nieuws

26/03/2024 - Welke maatregelen kan de rundveesector nemen om de methaanemissie door pensvertering te verminderen?
Het zijn de micro-organismen in de pens die verantwoordelijk zijn voor de vorming van methaan bij de vertering van het rantsoen. Afhankelijk van de voedermiddelen in het rantsoen produceren de micro-organismen meer of minder methaan. Het aanpassen van het rantsoen of het toevoegen van bepaalde additieven kan de methaanuitstoot van een rund verlagen. Op basis van wetenschappelijke onderzoeksresultaten, voornamelijk bij melkvee maar in sommige gevallen ook bij vleesvee, zijn er momenteel voor Vlaanderen vier voedermiddelen en twee additieven goedgekeurd die kunnen ingezet worden om de methaanemissie bij onze Vlaamse runderen te verminderen. 

16/12/2022 - Ecoregeling voedermanagement methaanreducerende maatregelen
In 2022 hebben een 80-tal melkveehouders de eerste stappen gezet met het nemen van voedermaatregelen om de methaanemissies uit de pens bij melkvee te verminderen.  Ze namen hiertoe maatregelen zoals toevoeging van bierdraf-koolzaadschroot, geëxtrudeerd of geëxpandeerd lijnzaad, nitraat, koolzaadvet of 3-NOP. Dit zijn voeders of voederadditieven waarvan bewezen is dat ze bij bepaalde randvoorwaarden de methaanuitstoot gevoelig kunnen verminderen. De landbouwers werden hiertoe deels financieel ondersteund door de overheid in het kader van de pre-ecoregeling voedermanagement. Ook de brede sector werkte mee om deze maatregelen te ondersteunen en hun ingang te doen vinden in de sector.

 

MEER INFO: klik hier

CONTACT: communicatie@lv.vlaanderen.be

Figuur BKG

 

PARTNERS CEER:

Departement Landbouw & Visserij ILVO ABS Belbeef BCZ
BFA Vlaamse Milieumaatschappij Boerenbond CRV Fedagrim
FEBEV Groene Kring Vlaams Agrarisch Centrum Vlaamse Landmaatschappij